Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016

Prezydent Zamościa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Urzędzie Miasta Zamość o obowiązku złożenia w UM oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016 oraz opłacenia I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość, na parterze Ratusza.
Oświadczenie trzeba wnieść w ustawowym terminie tj. do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Taki sam termin dotyczy uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek miasta w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach – w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata jest proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia lub nie uiszczenia w tym terminie I raty opłaty, przedsiębiorca ma dodatkowe 30 dni na dopełnienie tego obowiązku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedotrzymanie terminu 31 stycznia pociąga jednak poważne konsekwencje finansowe, w postaci dodatkowej 30% opłaty karnej, zarówno za spóźnienie się ze złożeniem oświadczenia, jak i nieuiszczenie w terminie I raty opłaty. Niedochowanie dodatkowego 30-dniowego terminu rodzi już bardzo poważne konsekwencje w postaci wygaśnięcia posiadanego zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tych przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
W przypadku przedstawienia w oświadczeniu fałszywych danych organ zezwalający cofa zezwolenie. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie mu zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.