Nowości w Zamościu

1.Kontrole w Taxi
Zgodnie z przepisami określonym w ustawie – o Transporcie drogowym, organ udzielający licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób TAXI , obowiązany jest przeprowadzać kontrolę co najmniej raz na 5 lat. W 2018 przeprowadzenie kontroli zaplanowano u 16-tu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego przewozu osób TAXI. Ogólnie zostanie wszczętych i przeprowadzonych 42 postępowań kontrolnych. Aktualnie, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie – o swobodzie działalności gospodarczej, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie kontrolne w 7 przedsiębiorstwach, posiadających wydane przez Prezydenta Miasta Zamość licencje TAXI. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji i wykonywania transportu drogowego taksówką tj.
– niekaralność przedsiębiorcy- wymóg dobrej reputacji,
– brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych przedsiębiorcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
– posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,
– zatrudnianie kierowców spełniających ustawowe wymogi- takie same jak przedsiębiorca
– warunki techniczne pojazdu przeznaczonego do przewozu osób TAXI – taksometr, legalizacja taksometru,
– ciągłość świadczenia usług przewozowych osób TAXI ( z przerwą nie dłuższą niż 6 m-cy )

2.Kwalifikacja wojskowa 2018
W dniach 30 stycznia – 21 luty 2018 roku w Zamościu odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1999 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 30.01.2018). Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:
– dokument tożsamości;
– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;
– fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie miasta Zamość – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

3.Podsumowanie działalności Straży Miejskiej w 2017 r.

Straż Miejska dokonała podsumowania swojej działalności za 2017 rok. Wynika z niej wniosek o dobrym poziomie bezpieczeństwa w Zamościu. Świadczą o tym wskaźniki odnoszące się do liczby interwencji, przedsięwzięć, kontroli, rekontroli i innych form aktywności. Warto podkreślić, że w dalszym ciągu Straż przykłada wielkie znaczenie do działań o charakterze prewencyjnym . Podejmowane w tym aspekcie działania przynoszą rezultaty w postaci likwidacji albo istotnego ograniczenia zachowań niepożądanych i kształtowania stosunków interpersonalnych w duchu poszanowania zasad współżycia społecznego. Odzwierciedla się to w przedsięwzięciach realizowanych przez Straż Miejską, która dąży do znalezienia złotego środka na osi represyjność – niepenalność . Można przyjąć, że ów środek znajduje się w wyprzedzającym stosowaniu środków łagodniejszych, o dużym ładunku empatii.

4.Zmiana organizacji ruchu przy ul Dzieci Zamojszczyzny i Sadowej

W ubiegłym tygodniu zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu ul.Dzieci Zamojszczyzny i Sadowej. W związku z dużą liczbą zdarzeń drogowych, tj. kolizji i wypadków zaistniałych na tym skrzyżowaniu w ostatnim czasie, zmieniono oznakowanie wlotu ul. Sadowej. W miejsce znaków „ustąp pierwszeństwa” (A-7) zamontowano znaki „STOP” (B-20). Aktualnie kierujący wyjeżdżający z ul.Sadowej na ul. Dzieci Zamojszczyzny zmuszeni są do zatrzymania się, co daje im możliwość dokładniejszej oceny sytuacji na skrzyżowaniu.

5.Pogotowie zimowe wznowiło dyżury 24 godzinne

W związku z powrotem zimy w naszym regionie. Prowadzone są dyżury związane z akcją zimowego utrzymania dróg. Przez 24 godziny na dobę dyżurni kontrolują stan dróg i w razie potrzeby na ulice i chodniki miasta wysyłany jest sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej. Przypominamy, że działa całodobowy telefon dyżurny, gdzie pod numerem 789 284 471 użytkownicy dróg mogą wskazywać miejsca, gdzie istnieją potrzeby zaangażowania sprzętu.

6.Zwolnienia w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym elektronicznie

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o informuje, że została podpisana umowa współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu dotycząca organizacji i prowadzenia bezpłatnego szkolenia dla lekarzy z obsługi Platformy Usług Elektronicznych ZUS w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2018 roku lekarze nie będą już mogli wystawiać zwolnień lekarskich w formie dokumentu papierowego, zawarta umowa współpracy umożliwi przygotowanie kadry lekarskiej do obsługi PUE ZUS w zakresie wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich e-ZLA. Celem ułatwienia udziału w szkoleniach dużej liczbie lekarzy, zostaną one przeprowadzone w siedzibie szpitala, w dniach 5, 6 i 9 lutego 2018 r. Lekarze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniach w wymienionych dniach , będą mieli możliwość założenia profilu na PUE ZUS w terminie późniejszym.

Marek Gajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *