Nowości w Zamościu

Urząd Stanu Cywilnego podsumowanie 2017 roku 

Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu
Lp.                                                      2016 rok                             2017 rok
1 URODZENIA ogółem                     1662                                     1713
w tym:

– tryb zwykły                                        1427                                     1489
– tryb szczególny (wpisywanie         235                                       224
zagranicznych aktów)

2 MAŁŻEŃSTWA ogółem                  527                                       572
w tym:

– tryb zwykły w tym:                          478                                       517
— cywilne                                             187                                       197
— konkordat                                        291                                       320
– tryb szczególny (wpisywanie          49                                         55
zagranicznych aktów)

3 ZGONY ogółem                               1462                                     1495
w tym:

– tryb zwykły                                        1439                                     1475
– tryb szczególny (wpisywanie          23                                         20
zagranicznych aktów)

RAZEM                                                 3651                                     3780

Najpopularniejsze imiona w 2017 roku:
– żeńskie: Hanna, Zuzanna, Maja, Julia;
– męskie: Szymon, Jakub, Mikołaj, Antoni;

Odnotowano 171 wzmianek o rozwodzie.

Preumowy na Podstrefę oraz Eksperymentatorium podpisane

W grudniu 2017 r. podpisano preumowy do 2 pozakonkursowych projektów w ramach SIT – Strategicznych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WL 2014-2020

Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentatorium (Energetyczne Laboratorium Naukowe), zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu. Oś Priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Całkowita wartość projektu – 30 959 948,04 zł, dofinansowanie: 19 999 999,97 zł

Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) – obszar Strefowa. 3a: Promowanie przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne. Całkowita wartość projektu – 29 404 714,48 zł, dofinansowanie: 20 328 278 ,28 zł

Marek Gajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *