Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, że do 27 marca osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej mogą składać zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc.

Program „Opieka wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn.zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Wsparcie jest realizowane w trzech formach:

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a)        miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)        ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c)        innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a)        ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

b)        w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c)    innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W roku 2020 ustala się następujące limity:

1)         limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

2)         limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

3)         limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dla mieszkańców miasta Zamość) ul. Lwowska 57 pod numerem telefonu 84 677 56 30, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku przez Miasto Zamość o dofinansowanie Programu ze środków budżetu państwa, osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 w terminie do dnia 27 marca br.  drogą mailową na adres: administracja@mcpr.zamosc.pl . Wnioski w zamkniętych kopertach można również wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze budynku przy ul. Lwowskiej 57.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.