Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, że do 27 marca osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej mogą składać zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc.

Program „Opieka wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn.zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Wsparcie jest realizowane w trzech formach:

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a)        miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)        ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c)        innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a)        ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

b)        w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c)    innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W roku 2020 ustala się następujące limity:

1)         limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

2)         limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

3)         limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dla mieszkańców miasta Zamość) ul. Lwowska 57 pod numerem telefonu 84 677 56 30, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku przez Miasto Zamość o dofinansowanie Programu ze środków budżetu państwa, osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 w terminie do dnia 27 marca br.  drogą mailową na adres: administracja@mcpr.zamosc.pl . Wnioski w zamkniętych kopertach można również wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze budynku przy ul. Lwowskiej 57.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *