MCPR Zamość będzie aplikować o środki na aktywizację

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zamierza aplikować o środki finansowe w odpowiedzi na zamknięty konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR na typ projektu „Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej”.

Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach osi priorytetowej  11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz  aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”. Dlatego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) został ogłoszony otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego”.

Partnerem mogą być wyłącznie podmioty spoza sektora finansów publicznych wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem partnerstwa jest przygotowanie we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego” oraz zarządzanie i realizacja zaplanowanych w projekcie działań na rzecz osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Zamość.

Info.: Newsletter 01/05/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.