Mamy nowego Honorowego Obywatela Miasta Zamość

Został nim profesor dr inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki. Zdecydowała o tym na ostatniej sesji Rada Miasta.

Tytuł nadano “jako wyraz wdzięczności za rozsławianie miasta oraz za działalność artystyczną, architektoniczną i konserwatorską zabytków Miasta Zamość”. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa wystąpił Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Profesor Pawlicki urodził się 30 listopada 1933 r. w Krakowie. W latach 1951-1957 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (PK). Po studiach był wolontariuszem w Katedrze Historii Architektury Polskiej. Pracę doktorską pt. Problemy konserwatorskie Zamościa i ich związki z rozwojem gospodarczym i urbanistycznym miasta obronił w 1964 r. (promotor: prof. W. Zin). Rozprawa habilitacyjna pt. Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce została wydana w 1993 r. W 1997 r. profesor Bonawentura M. Pawlicki objął stanowisko profesora nadzwyczajnego PK. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu architektury i urbanistyki, historii architektury i konserwacji zabytków. Na PK pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Studiów i Badań Konserwatorskich. Prowadzi zajęcia z historii architektury polskiej, projektowania konserwatorskiego, laboratorium “pomiary budowlane”, kieruje także studenckimi praktykami inwentaryzacyjno-studialnymi.

Profesor Bonawentura M. Pawlicki jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony i Konserwacji Zabytków, promotorem 5 prac doktorskich z zakresu konserwatorstwa, licznych prac dyplomowych, recenzentem 1 pracy doktorskiej za granicą. Pracuje jako wykładowca Studium Podyplomowego Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki PK. Wykłada na kierunku ochrona środowiska Wydziału Górniczego AGH. Organizował praktyki studenckie w ramach współpracy pomiędzy PK a Wydziałem Architektury Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest pełnomocnikiem dziekana Wydziału Architektury ds. Studenckich Kół Naukowych, uczestniczy w Uczelnianych Sesjach SKN. Brał udział w sympozjach konserwatorskich (Split, Hwar), seminariach poświęconych programowi nauczania przedmiotu konserwacja zabytków na Wydziałach Architektury (Uniwersytet w Budapeszcie), pracach badawczo-studialnych letnich szkół terenowych organizowanych pod patronatem UNESCO i Ministerstwa Kultury Chorwacji (Zagrzeb, Lipik, Konavle).

Należy do wielu stowarzyszeń naukowych: Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddz. w Krakowie (wieloletni sekretarz Teki Komisji Urbanistyki i Architektury), Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN Oddz. w Krakowie, Sekcji Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Uczestniczy w pracach Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest współzałożycielem i członkiem Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej czasopisma naukowego “Krakowskie Studia Małopolskie”, redaktorem serii “Architektura” “Czasopisma Technicznego”, członkiem Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Królewskiego Kazimierz, wiceprezesem Towarzystwa Opieki nad Majdankiem Oddz. Wojewódzki w Krakowie. Działa w Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków Oddz. w Krakowie (przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego SKZ). Jest także członkiem Komitetu Narodowego ICOMOS.

Uczestniczył w zespołowych badaniach, pracach studialnych i projektach konserwatorskich dotyczących Krakowa (Wieża Ratuszowa, Collegium Maius), Polski Południowej (Sławków, Opatów, Chełm, Zamość, Przemyśl). Jest autorem projektu i realizacji amfiteatru letniego przed Nową Bramą Lubelską w Zamościu (1971-1975), współautorem projektów Pałacu Zamoyskich i zespołu kamienic ormiańskich adaptowanych na potrzeby Muzeum Okręgowego w Zamościu (pełna rekonstrukcja XVII-wiecznych attyk; 1975-1980). Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. renowacji Starego Miasta w Zamościu (1972-1973), głównego specjalisty ds. projektowych, konsultanta i weryfikatora Pracowni Projektowej Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie (1983-1990, kilkadziesiąt realizacji konserwatorskich zabytkowych obiektów staromiejskich Krakowa). Uprawnienia Budowlane (1963). Rzeczoznawca Ministra Kultury w dziedzinie ochrony zabytków nieruchomych (1997, 2001).

Profesor jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z historii architektury i urbanistyki, konserwatorstwa i strategii ochrony zabytków, ochrony środowiska kulturowego, zastosowania technik informatycznych dla identyfikacji zabytków. Wydał książkę pt. Kamienice mieszczańskie Zamościa – problemy ochrony (1999).

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zespołowe prace naukowo-badawcze, działania dla dobra Uczelni wielokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych nagrodę I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983).

Przyznano mu Srebrną Honorową Odznakę PK (1978), Medal XXX-lecia PK (1979), Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami Ministerstwa Kultury i Sztuki (1978), Odznakę “Zasłużony Działacz Kultury” (1979), wyróżnienie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (1979), Medal Budowniczego Zamościa (1980), Medal “650-lecia Miasta Królewskiego Kazimierz” (1985), Złotą Odznakę za pracę społeczną dla Miasta Krakowa (1988), Złotą Odznakę za zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1990), Złoty Krzyż Zasługi (1980), Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania (1980), Medal 40-lecia PRL (1984), Srebrny Medal “Opiekuna miejsc pamięci narodowej” (1986), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), Złoty Medal “Opiekuna miejsc pamięci narodowej” (1991), Medal wydany z okazji 50. rocznicy wyzwolenia obozu na Majdanku i 30-lecia założenia Towarzystwa Opieki nad Majdankiem “za zasługi poniesione w szerzeniu idei Towarzystwa oraz długoletnie zaangażowanie w prace Towarzystwa z młodzieżą akademicką i przekazywanie umiłowania ojczyzny” (1995).

Jego zainteresowania pozazawodowe to działalność artystyczna, rysunek i akwarela (architektura i krajobraz; udział w indywidualnych i zespołowych wystawach krajowych i zagranicznych organizowanych także na macierzystej Uczelni), turystyka niedzielna, astronautyka, tygodnik “Przekrój”, III program Polskiego Radia (aktualność, takt, humor).

(na podst. inf UM Zamość oraz Politechniki Krakowskiej, foto: Jacek Herc/źródło: UM Zamość)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *