Konkurs Plastyczny Profilaktyka! Niech rak nas unika

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wraz z Nu – Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Radą Rodziców oraz Radą Wychowanków MDK zaprasza do udziału w projekcie profilaktycznym pod nazwą „Profilaktyka! Niech rak nas unika.”, skierowanym do dzieci i młodzieży naszego województwa.

Honorowy patronat nad tymi działaniami objął Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.
W związku z realizacją tego przedsięwzięcia nasz placówka planuje zorganizowanie I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Profilaktyka! Niech rak nas unika.”, pogadanki dla wychowanków MDK Zamość na temat profilaktyki antynowotworowej oraz wizyty dzieci i młodzieży w Nu- Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu (warsztaty fotograficzne, plastyczne, rękodzieła plastycznego, szachowe)

Wszystkich zainteresowanych udziałem oraz współpracą serdecznie zapraszamy.

Pełnych informacji udziela sekretariat MDK Zamość (tel. 84 638 44 46, e- mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl).

 

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Profilaktyka! Niech rak nas unika.”

Patronat:
– Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk

Organizator:
– Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Współorganizator:
– Nu – Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.
– Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
– Rada Rodziców MDK, Rada Wychowanków MDK.

Cele konkursu:
– budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia;
– zwrócenie uwagi na zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne;
– kształtowanie postaw prozdrowotnych takich jak nawyk zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, badań kontrolnych;
– kształtowanie świadomości zagrożeń;
– upowszechnienie wiedzy na temat powstawania chorób nowotworowych i ich przebiegu, a w szczególności leczenia onkologicznego;
– kształtowanie wiedzy dotyczącej wpływu prozdrowotnego stylu życia na zapobieganie powstawania chorób oraz na przebieg leczenia;
– upowszechnienie wiedzy na temat skuteczności leczenia onkologicznego;
– kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;
– wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
– promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

 Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV do kl. VII), klas gimnazjalnych (od kl. II do kl. III) i szkół średnich, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

Tematyka konkursu:
Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj.: budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia.

Termin i adres nadsyłania prac:
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Profilaktyka! Niech rak nas unika.” do 31.10.2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 44 46.

Zasady konkursu:
– autor może nadesłać jedną pracę plastyczną – min format A3;
– prace nie mogą być oprawione;
– prace zbiorowe nie będą oceniane;
– od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;
– technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;
– każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty lew), wiek, kategorię oraz pieczątkę placówki;
– dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;
– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK; wybrane prace biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie placówki.

Kategorie:
– I kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
– II kategoria – uczniowie klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich;
– III kategoria – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Uwagi:
Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, nagrody specjalne oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2017r. w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

 

Wzór:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

……………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

godło autora, imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu „Profilaktyka! Niech rak nas unika.” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Profilaktyka! Niech rak nas unika.”

……………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.