Już niebawem rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat –
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne
związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad
nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące – wówczas spis
powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie pozwoli na
analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie:
ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z
warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę
określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są
wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony
zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb
mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w
Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego
spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy
stale mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający
czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań,
zawartych w formularzu można zapoznawać się pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-
2021/.
Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na
stronie spis.gov.pl już od pierwszego dnia spisu.

Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” –
wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie
mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w
Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym
przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja
epidemiczna na to pozwoli.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w
formie wywiadu telefonicznego lub – jeśli będzie to konieczne – bezpośredniego, z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa.
Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz
urząd statystyczny, który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego
można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w
aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej
ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i
objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest
wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających
możliwość jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby
upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem
zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe są anonimizowane.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i
analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez
służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla
innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi
Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: spis.gov.pl.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *