INICJATYWA ROKU 2016

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w IX edycji konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego zrealizowaną w roku 2016 pt. INICJATYWA ROKU. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 roku. Tradycyjnie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.
Prosimy o dostarczenie zgłoszeń do 20 listopada 2017 r. do siedziby Zamojskiego Forum
Inicjatyw Społecznych: Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” ul. Wyszyńskiego 28 A, 22-400
Zamość.

REGULAMIN 
KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
„ I N I C J A T Y W A R O K U ”

IX edycja

1. Konkurs organizowany jest przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.
2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.
3. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy / projekty organizacji pozarządowych, skierowane do społeczności lokalnej w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu.
4. Zgłoszenia inicjatyw / projektów mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne,osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe.
5. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych ul. Wyszyńskiego 28 A w Zamościu w terminie do 20 listopada 2017 r.
6. Oceny zgłoszonych inicjatyw dokonuje Kapituła Konkursu na podstawie wypełnionych kart oceny.
7. Spośród otrzymanych kart oceny od członków Kapituły, pod uwagę nie są brane dwie skrajne oceny (ocena najwyższa i ocena najniższa), z pozostałych ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna.
8. Kryteria oceny zgłoszonych inicjatyw / projektów.

Kryterium Punktacja
Znajomość potrzeb społeczności lokalnej. max 10 pkt
Nawiązywanie partnerstw, współpraca z innymi podmiotami (organizacjami pozarządowymi,
administracją publiczną, pomiotami prywatnymi) podczas realizacji inicjatywy. max 10 pkt
Zaangażowanie środków finansowych z różnych źródeł (zwłaszcza źródeł niepublicznych) oraz
efektywność ich wykorzystania. max 10 pkt.
Zaangażowanie społeczności lokalnej, w tym wolontariuszy w realizację inicjatywy. max 10 pkt
Rezultaty inicjatywy i szansa na ich utrzymanie. max 10 pkt.
RAZEM max 50 pkt.

9. W skład Kapituły Konkursu wchodzi 6 osób: 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych miasta Zamość i powiatu zamojskiego, po jednym przedstawicielu samorządu lokalnego miasta Zamość i powiatu zamojskiego, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu. Spośród siebie wybierają przewodniczącego.
Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli biznesu – fundatorów nagród.
10. Z pracy Kapituły wyłączone zostają osoby bezpośrednio związane ze zgłoszonymi inicjatywami.
11. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły.
12. Za obsługę organizacyjną Kapituły oraz koordynację prac związanych z przebiegiem Konkursu odpowiada koordynator Konkursu powołany przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.
13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Inicjatywa Roku organizowanej
w miesiącu grudniu
14. Regulamin konkursu „Inicjatywa Roku” zatwierdza Zarząd Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Wyszyńskiego 28 A w Zamościu do 20 listopada 2017 roku., tel. 0 84 62 73 775, e-mail: zfis@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *