Informacje z Zamościa

1.Zamość w programie ECO-Miasto

Ambasada Francji w Polsce i UNEP-GRID Warszawa zaprosili Miasto Zamość do udziału w V edycji konkursu ECO-MIASTO. Tegoroczna edycja obejmuje 6 kategorii konkursowych:gospodarka odpadami, gospodarka wodna, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne, mobilność zrównoważona, zieleń miejska a jakość powietrza. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i mediów, wyłoni zwycięzców w każdej z kategorii. Miasto Zamość bierze udział w 5 z nich. Miasta biorące udział w konkursie zostaną ocenione w wymienionych kategoriach, a także za indywidualne projekty oraz zaangażowanie w działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Finał konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród, będzie miał miejsce w Warszawie, w dniach 8-9 listopada, podczas Ogólnopolskiej Konferencji ECO-MIASTO. Przypominamy, iż Miasto Zamość było już laureatem pierwszej edycji konkursu ECO-MIASTO, otrzymując nagrodę w kategorii „mobilność zrównoważona” w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.

2.Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Prezydent Zamościa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zamość o obowiązku uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności tej raty upływa 30 września br.W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za nie uiszczenia raty w terminie przedsiębiorcę czekają dotkliwe konsekwencje finansowe. Przepisy dają co prawda dodatkowe 30 dni na opłacenie należnej raty, ale niedotrzymanie podstawowego terminu wiąże się z obowiązkiem zapłaty dodatkowej, „karnej” opłaty, która wynosi aż 30 procent rocznej opłaty.Jeżeli opłata i w dodatkowym terminie nie zostanie wniesiona, przedsiębiorca musi liczyć się z wygaśnięciem koncesji na sprzedaż alkoholu. Osoba, która z tych przyczyn ją utraciła może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. Co ważne przepisy nie pozwalają prezydentowi ani odstąpić od nałożenia na „spóźnialskich” karnej opłaty, ani zmniejszyć jej czy nawet rozłożyć na raty. Nie ma też żadnej alternatywy w przypadku uchybienia przez przedsiębiorcę dodatkowego, 30-dniowego terminu płatności, gdyż zezwolenie wygasa z mocy prawa. Dlatego osoby posiadające koncesje na sprzedaż alkoholu muszą szczególnie dbać o dochowanie terminów płatności.

3.Nowa ulica Kochanowskiego

08.09.2017r. odebrano odcinek ulicy Kochanowskiego o długości 140 metrów i szerokości 6 metrów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ulica Kochanowskiego, ulica boczna Wiejskiej, ulica Spokojna”. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. ul. Peowiaków 5, 22-400 w Zamościu. Wartość inwestycji to 418 856,08 zł (brutto).

4.Remont chodnika przy ul.Szwedzkiej

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto prace związane z remontem chodnika przy ul Szwedzkiej. Roboty budowlane prowadzone są w ramach realizacji zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Wynikiem ich realizacji będzie nowa nawierzchnia chodnika na odcinku stanowiącym kontynuację zakresu wykonanego w poprzednim roku.
Oprócz prac na ul Szwedzkiej trwa remont chodnika na ul Okopowej, gdzie również układana jest nowa nawierzchnia chodnika.

5.Zoo zaprasza

Ogród zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu zaprasza wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na “lekcje w zoo” o tematyce: “Kolory jesieni – flora i fauna Zamojskiego zoo”.
“Lekcje w zoo” to dwugodzinne spotkania o tematyce proekologicznej składające się z zajęć w sali dydaktycznej (pogadanka oraz prezentacja multimedialna) i zwiedzania wybranych ekspozycji w zoo z przewodnikiem.

Uczestnicy zajęć mogą wziąć udział w konkursie plastycznym.

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w zajęciach jest płatny (aktualny cennik dostępny na stronie www.zoo.zamosc.eu).
Zgłoszenia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przyjmuje Dział Dydaktyczny ZOO tel. 84 639 34 79.
Szczegółowe informacje: www.zoo.zamosc.eu

6.Przetarg na budowę ulicy Spokojnej rozstrzygnięty

W ramach zadania „Ulica Kochanowskiego, ulica boczna Wiejskiej, ulica Spokojna, budowa dróg” nastąpi budowa ulicy Spokojnej.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) budowę nowej konstrukcje jezdni ul. Spokojnej z betonowej kostki brukowej o gr 8 cm, szarej, o długości 102,80 mb; przyjmując obciążenie ruchem KR2, posadowionej na gruntach G2,
b) budowę elementów infrastruktury teleinformatycznej w ulicy, polegającą na budowie kanalizacji teleinformatycznej wraz ze studniami teleinformatycznymi oraz przepustów kablowych pod jezdniami, jak również zabezpieczenie kabli NN zasilających posesje przyległe do ulicy Spokojnej,
c) roboty rozbiórkowe,
d) przebudowę oświetlenia ulicznego,
e) oznakowanie poziome i pionowe ulicy,
f) roboty wykończeniowe,
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo- Budowlany „TRAMES” Piasecki i Małyszek Spółka Jawna, z siedzibą ul. Graniczna 8b, 22-400 Zamość .Wartość projektu to 243 977,81zł natomiast zakończenie robót nastąpi w terminie do 05.12.2017 r.

Informacje dostarczył Marek Gajewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.