Informacja dot. parkingów płatnych

Nawiązując do treści przekazywanych przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto i informacji wprowadzających Mieszkańców w błąd, przedstawiamy poniżej stanowisko Miasta Zamość w przedmiocie poboru opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy PZU.

                Strefa 1 płatnego parkowania została ustalona na mocy Uchwały XXVIII/334/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 roku (Dz. U. woj. lubelskiego z 2017 r., poz. 1731). Zgodnie z jej treścią strefa 1 obejmuje obszar Starówki. Pojęcie „Starówki”, w odniesieniu do Zespołu Staromiejskiego Miasta Zamość należy rozumieć zgodnie z jej definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, zgodnie z którą cyt.: „starówka – najstarsza dzielnica miasta z zabytkową zabudową”. Zabytkową dzielnicę miasta z kolei, w odniesieniu do Miasta Zamość, definiuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa (MPZP), przyjęty Uchwałą nr XLV/499/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku Rady Miasta Zamość. Zgodnie z Działem II, Rozdziałem 1 § 5., ust. 3. MPZP, strefa A pełnej ochrony konserwatorskiej jest to „obszar objęty wpisami do rejestru zabytków nr A/47 i A/48 oraz na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej”. Stanowi zatem dzielnicę miasta z zabudową zabytkową i zgodnie z cytowaną powyżej definicją, określany jest jako „Starówka”. Parkingi przy parku miejskim oraz przy PZU zlokalizowane są wewnątrz strefy pełnej ochrony konserwatorskiej, należą zatem do strefy 1 płatnego parkowania określonej jako obszar Starówki w Uchwale  XXVIII/334/2017 z dnia 27 marca 2017 roku.

                Zgodnie z art. 13b ust. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 470 ze zm.), organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na postój pojazdów. W przypadku Miasta Zamościa kompetencje te posiada Prezydent Miasta. Nie ma zatem potrzeby procedowania przez Radę Miasta Zamość nowej uchwały w sprawie płatnego parkowania, ponieważ strefa 1 nie uległa poszerzeniu. Dokonano jedynie zmiany organizacji ruchu wewnątrz strefy znakując ulice i parkingi w sposób umożliwiający zgodny z prawem pobór opłat w dodatkowych miejscach. Warto również zauważyć, że Uchwała XXVIII/334/2017 w sprawie płatnego parkowania pojazdów na drogach publicznych Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 roku, w §2 ust. 1, powtarza zapis ustawy o drogach publicznych, który brzmi: „Prezydent Miasta Zamość wyznaczy w strefach płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.”

                Reasumując, pobór opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy PZU jest zgodny z przepisami. Nawoływanie do niepłacenia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto jest działaniem narażającym kierowców na konsekwencje w postaci nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł za brak opłaconego postoju w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w dni robocze, w godzinach określonych w Uchwale Rady Miasta.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *