Gdy są duże opady śniegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Informuje.

W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych w przypadku gwałtownego ataku zimy, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) w zakresie, w jakim w/w podmioty obliguje do przeprowadzania obowiązkowych kontroli oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów.
W związku z potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska takie jak: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym bądź zatrucie tlenkiem węgla wynikającego ze złego stanu technicznego instalacji i urządzeń grzewczych (kotłów na paliwo stałe i gaz, piecyków, kominków, podgrzewaczy wody), przypominam o konieczności przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów budowlanych, oraz niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować to zagrożenie.
Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników związane z utrzymaniem obiektów budowlanych określa art. 61, art. 62 i art. 70 powołanej ustawy z dnia 7 lipca 1994r-. Prawo budowlane.
Przypominam również, że zgodnie z art.62 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przemysłowych kominów wolno stojących, oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Ponadto przypominam, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu.
Jednocześnie informuję, że przepisy karne ww. ustawy przewidują sankcje za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 61. Zgodnie z treścią art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane cyt.: „Kto nie spełnia określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. ( materiał nadesłany)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.