Czy będzie absolutorium dla Prezydenta Zamościa?

Już w poniedziałek, 24 czerwca, dowiemy się czy Rada Miasta udzieli gospodarzowi miasta absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Radni na X sesji zbiorą się tradycyjnie o godz. 13:00 w sali Consulatus.

 Najważniejszymi punktami obrad będą: ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) dotycząca wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także głosowanie nad udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Andrzejowi Wnukowi.

Kolejnym z bardzo ważnych punktów będzie ustalenie nowej, znacznie wyższej opłaty śmieciowej.

Szczegółowy program obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Raport o stanie miasta za 2018 r.

8. Debata nad raportem.

1) głosy mieszkańców.

2) głosy radnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zamość za 2018 r.

11. Opinia Komisji Rady Miasta do pkt 10.

12. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/50412/opinia_rio_w_sprawie_rocznego_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_2018r_453132.pdf

13. Dyskusja.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2018 r.

15. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/50412/uchwala-kr-050619_459109.pdf

16. Opinia RIO do uchwały Komisji Rewizyjnej.

17. Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii RIO.

18. Dyskusja.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

20. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) skargi na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej przekazanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

2) skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej

3) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto Zamość na Uchwałę Nr XLII/535/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość Rady Miasta

4) zatwierdzenia wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Osiedla Kilińskiego, mającym siedzibę przy ul. Kilińskiego 1 b

5) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

6) zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

7) “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”,

8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

10) ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

11) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

12) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Osiedla Stare Miasto – w rejonie ul. Zamkowej – ul. Akademickiej)

13) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość ( obszar w obrębie Stare Miasto – w rejonie ul.Kolegiackiej – ul.Akademickiej)

14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Osiedla Partyzantów – w rejonie ul. Pocztowej)

15) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Osiedla Nowe Miasto – w rejonie ul. J. Korczaka)

16) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa pomiędzy ul. Krasnobrodzką – Lwowską

17) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

18) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

19) zmiany Uchwały Nr VIII/119/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

21) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

22. Zapytania i wolne wnioski radnych.

23. Informacje bieżące.

24. Zamknięcie obrad.

Obrady można będzie oglądać podczas transmisji jaką – w systemie streamingu – prowadzić będzie Miasto Zamość TUTAJ

https://www.youtube.com/channel/UC1cvts0202-KMuN1HhW03tA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.