Aktywni razem – przeciw wykluczeniu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest w trakcie przygotowywania wniosku na dofinansowanie projektu pt.„Aktywni razem – przeciw wykluczeniu” z terminem realizacji od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. Nabór wniosków został ogłoszony w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017. W ramach projektu możliwy będzie rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w miejscu zamieszkania dla 16 osób głuchoniemych z terenu miasta Zamość. Projekt pozwoli na ułatwienie dostępu do podstawowych usług publicznych takich jak opieka medyczna, edukacja, kultura, rozrywka, pomoc prawna czy psychologiczna dla osób głuchoniemych przy pomocy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – tłumacza polskiego języka migowego. W ramach projektu Asystent Osoby Niepełnosprawnej zostanie przeszkolony w zakresie prowadzenia animacji lokalnej. Projekt przyczyni się także do zmniejszenia skali wykluczenia z dostępu do podstawowych usług publicznych dla osób głuchoniemych umożliwiając im aktywne funkcjonowanie społeczne. Realizacja planowanych w projekcie zadań umożliwi osobom objętym wsparciem w większym, niż obecnie zakresie dostęp do bezpłatnych usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Realizacja projektu przyczyni się także do utworzenia i funkcjonowania Klubu Samopomocy dla osób głuchoniemych. Tym samym w środowisku lokalnym zostanie zmniejszona bariera komunikacyjna pomiędzy osobami głuchoniemymi a mieszkańcami Zamościa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *