XXXIII sesja Rady Miasta Zamość – ZAPROSZENIE

Zapraszamy na zapewne interesującą XXXIII sesję Rady Miasta Zamość VII kadencji w dniu 25 września 2017 r. o godz. 13:00 w sali Consulatus w Ratuszu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Zamość VII kadencji w dniu 25 września 2017 r. o godz. 13:00 w sali Consulatus w Ratuszu,
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.
8. Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny,
Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.
10. Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2018 r.
11. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Budżetu, Infrastruktury i Mienia  Komunalnego, do pkt.10 i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok  2018.
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość,
3/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
4/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta Zamość,
5/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego  uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku  z późniejszymi zmianami,
6/ podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,
7/ podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu,
8/zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach  administracyjnych Miasta Zamość,
9/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji  Zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności,
10/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski radnych.
16. Informacje bieżące.
17. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *