Już jutro kolejna sesja Rady Miasta Zamość

Na poniedziałek, 26 sierpnia zaplanowano XII sesję radnych miejskich.

Program obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o Stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2019 roku z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej.

8. Informacja o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za I półrocze 2019 r.

9. Analiza sytuacji ekonomicznej jednoosobowych spółek Miasta Zamość za 2018 r.

10. Analiza wydatków budżetowych poniesionych w ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.

11. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania „Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych”.

12. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za II kwartał 2019 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2023,

2) powołania Zespołu do przygotowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,

3) zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,

4) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023,

5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy wieloletniej dzierżawy nieruchomości,

6) przyjęcia założeń do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2020 rok,

7) zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

8) przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta Zamość w latach 2019-2021”,

9) przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na terenie Miasta Zamość w latach 2019-2021”,

10) przystąpienia przez Miasto Zamość do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa”- Edycja 2019,

11) w sprawie określenia zadań, na które zmiany uchwały nrV/78/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,

12) zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie miasta Zamość,

13) wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Zamość w zamian za udziały,

14) wyrażenia zgody na wniesienie do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Zamościu wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Zamość w zamian za udziały,

15) przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

16) zmiany uchwały nr XL/512/2018 Rady Miasta Zamość,

17) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w jednostce strukturalnej nr 26 – Osiedla Przy Obwodnicy – część północna, położony pomiędzy ul. Aleje Jana Pawła II i ul. Hrubieszowską),

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w jednostce strukturalnej nr 23 – Wschodnie Przedmieście Lubelskie – część wschodnia, położony pomiędzy ul. Powiatową, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego),

19) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w jednostce strukturalnej nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego, położony pomiędzy linią kolejową PKP i ul. Bohaterów Monte Cassino),

20) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w jednostce strukturalnej nr 9 – Dolina Łabuńki, położony przy ul. Aleksandra Fredry),

21) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w jednostce strukturalnej nr 31 – Wschodnia Dzielnica Przemysłowa – część południowa, położony pomiędzy linią kolejową PKP, ul. Aleje Jana Pawła II i ul. Hrubieszowską),

22) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (obszar Miasta Zamość),

23) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren Ciepłowni „Szopinek”),

24) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Lipskiej oraz ul. Aleksandra Fredry,

25) stanowiska Rady Miasta Zamość w/s ataków na ks. abp Marka Jędraszewskiego,

26) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

27) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

15. Zapytania i wolne wnioski radnych.

16. Informacje bieżące.

17. Zamknięcie obrad.

Obrady rozpoczną się tradycyjnie o godz. 13 w sali Consulatus.

Sesję na żywo, od 13-stej oglądać będzie można na kanale Miasta Zamośc na YouTube pod poniższym linkiem

https://www.youtube.com/channel/UC1cvts0202-KMuN1HhW03tA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *