IX Wojewódzki Konkurs Fotograficzny i Plastyczny „Kocie sprawy” – Zamość 2018

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego, do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym „Kocie sprawy” – Zamość 2018. Celem naszych działań jest kształtowanie przyjaźni do zwierząt, zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami, poznanie zachowań i ras kotów oraz kształtowanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Prace należy przesyłać lub przekazywać na adres MDK ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość do 23.03.2018 roku. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na naszej stronie www.mdk.zam.pl.

Regulamin IX Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego „Kocie sprawy” – Zamość 2018

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
Współorganizator: Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarząd Osiedla Kilińskiego w Zamościu,  Rada Rodziców oraz Rada Wychowanków MDK Zamość

Cele konkursu:
–     podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka;
–     kształtowanie przyjaźni do zwierząt; zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami;
–     poznanie zachowań i ras kotów ;
–     prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej; promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;
–     konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń;
–     nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży; podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;
–     kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
–     promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów.

Uczestnicy:
Przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:
Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. powinny obrazować kocie
zwyczaje. Prace będące tylko ładnym portretem kota zostaną odrzucone.

Termin i adres nadsyłania prac: 
Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs – Kocie sprawy”
do 23 marca 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego,
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 084 638 44 46.

Zasady konkursu:
–     autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu nie mniejszego niż A-3 oraz do 5 zdjęć czarno- białych lub barwnych o formacie minimum A4;
–     prace nie mogą być oprawione;
–     od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;
–     technika dowolna – np.; fotografia, malarstwo, rysunek, grafika, batik;
–     każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew) oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;
–     wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:
Plastyczna:
I kategoria – przedszkola (5- 6 lat)
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy 1- 3
III kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4-7
IV kategoria – uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych
V kategoria – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego);
Fotograficzna:
I kategoria – dzieci do lat 12
II kategoria – młodzież powyżej lat 12
III kategoria – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego);
Uwagi:
Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Zdjęcia nie nagrodzone po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej można będzie odebrać u organizatora do końca kwietnia 2018 roku. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………
godło autora: imię i nazwisko

przez organizatorów konkursu „Kocie sprawy” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania
publikacji poświęconej konkursowi „Kocie sprawy”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Agnieszka Bida

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *