Bastion II – informacje o stanie prac budowlanych (fotorelacja z konferencji prasowej)

Informacja dotycząca realizacji Bastionu II, projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

W związku z pojawieniem się na murze bastionu II zjawiska dylatacji, czyli samoistnego, naturalnego pęknięcia, publikujemy poniżej informację przygotowaną przez ekspertów:

Pierwsze pęknięcie zrealizowanego muru Bastionu II zaobserwowano 28 marca 2014r. Nastąpiło to w czasie wykonywania zasypu gruntem w materacach z geotkaniny od strony Starego Miasta (wpis w Dzienniku budowy, protokół z dnia 28 marca 2014 r.).

Miasto Zamość podjęło działania w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz podania właściwych rozwiązań naprawczych. Jednocześnie Wykonawca, firma Budimex zleciła dwie niezależne opinie techniczne w powyższej sprawie; pierwsza z 29 kwietnia 2014 r., druga z 30 maja 2014 r. opracowane przez rzeczoznawców budowlanych w zakresie konstrukcji.

Dnia 15 maja 2014 r. odbyło się spotkanie z projektantem konstrukcji Bastionu II, w którym brali udział wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz dodatkowo zatrudniony przez Budimex specjalista z zakresu konstrukcji. Po dyskusji i wyjaśnieniach autora projektu konstrukcji Bastionu II, mgr inż. Andrzeja Bayera (firma projektowa Redan), ustalono konieczność uszczegółowienia projektu konstrukcji Bastionu II oraz uzupełnienie go o projekt drenażu oraz dylatacji wykonanego muru.

W czerwcu 2014 r. firma projektowa Redan w ramach nadzoru autorskiego wykonała i przesłała do Zamościa Projekt wykonawczy (uszczegółowiony) konstrukcji Bastionu II z projektem drenażu oraz wytycznymi do wykonania dylatacji muru bastionu.

Miasto Zamość, dla potwierdzenia wniosków w/w opinii wykonanych na zlecenie Budimexu oraz w celu weryfikacji dokumentacji muru Bastionu II, również zleciło ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy budowlanemu panu inż. Leszkowi Dziubie. W dniu 15 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie Wykonawcy, Inwestora i Menadżera Projektu z rzeczoznawcą panem inż. Leszkiem Dziubą, na którym przyjęto do realizacji dokumentację zamienną wykonaną przez Biuro Projektowe Redan oraz sformułowano dodatkowe wytyczne dotyczące drenażu i dylatacji (protokół z dnia 15 lipca 2014r.).

Dokumentacja zamienna została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków protokołem z dnia 16 lipca 2014 r. oraz decyzją z dnia 11 sierpnia 2014 r., a Miasto Zamość wydało decyzję zmiany pozwolenia w części nr 250/2014 z dnia 14.08.2014r. dotyczącej:

wykonania gruntu zbrojonego Bastionu II,
wykonania drenażu wzdłuż muru Bastionu II,
wykonania dylatacji muru Bastionu II.

Wykonawca przystąpił do kontynuacji robót przy Bastionie II. Wykonał drenaż oraz zgodnie z projektem naciął od tyłu mur we wskazanych przez konstruktora miejscach do warstwy licowej. Następnie wykonał zasyp w materacach z gruntu wielofrakcyjnego za murem od strony Starego Miasta, czyli wykonał tzw. grunt zbrojony, który pracuje niezależnie i nie powoduje nacisku na samonośny mur ceglany.

Nacięcie muru do warstwy licowej spowodowało wystąpienie samoistnych pęknięć w warstwie licowej muru, czego się spodziewaliśmy. Pęknięcia te nie mają wpływu na stateczność i nośność istniejącego muru.

Po sezonie zimowym, po ustabilizowaniu się muru, powstałe spoiny dylatacyjne zostaną specjalnie opracowane pod względem estetycznym z wprowadzeniem w spoinę warstwy licowej specjalnej, elastycznej zaprawy.

Informacje te zostały przedstawione podczas konferencji prasowej w dniu 10 października, w kktórej udział wzięli eksperci:

mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska – Terlecka – reprezentująca Miasto Zamość
mgr inż. budownictwa Maria Krzyżanowska – przedstawiciel Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji, managera projektu
mgr inż. budownictwa Mirosław Polakowski – przedstawiciel firmy Budimex, wykonawcy inwestycji
mgr inż. budownictwa Leszek Dziuba – rzeczoznawca budowlany Centralnego Rejestru Rzeczoznawców.
Info UM

Zapraszamy na fotorelację z konferencji prasowej.
Fotografie: Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *