Newsletter 2015 Miasta Zamość

zycie_zamoscia_artykul2-300x169

 

 

 

 

 

 

1. Informacje z ZOO w 2014 roku.

W 2014 roku zostało sprzedanych 177 328  biletów ( około 10% tej liczby wejścia bezpłatne + 1500 osób uczestniczyło w Wieczorze Marzeń + około 5000 w dniu otwartym). Łączna liczba odwiedzających to około 201 560.
Powierzchnia zwiedzania w ZOO zwiększyła się o 3 ha i wynosi obecnie 13 ha ,Powstał  nowy plac zabaw, kilometr alejki oraz  Pawilon Zwierząt Sawanny Afrykańskiej.
(a w nim ekspozycja żyraf , zeber, oryksów szablorogich, surykatek i jeżozwierzy afrykańskich.)
Po raz pierwszy w 97 letniej historii miasta ekponowane są żyrafy,oryksy szablonogie oraz jeżozwierze afrykańskie (jedyny przedstawiciel gatunku w Polsce).
Waga zwierząt w zamojskim ZOO wzrosła o 4 tony.Powoduje to konieczność zwiększenia zadawanej karmy o 50 ton.
Zakończył się okres gwarancji na 2 Etap rozbudowy zamojskiego ZOO,

2. Inwestycje w Mieście
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargów nieograniczonych w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych zawarte zostaną umowy na uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na realizację w 2015r następujących zadań inwestycyjnych:
-sieci kanalizacji sanitarnej:
–  w ul. Kilińskiego o długości 122,5 mb , średnicy 200mm
– ul. Jaworowej o długości 483,5 mb , średnicy 200mm i 12 przyłączy kanalizacji sanitarnej / do granicy działki/
-ul.  Onyszkiewicza, o długości 46,5 mb , średnicy 200mm i 3 przyłączy kanalizacji sanitarnej / do granicy działki/
budowę nawierzchni:
Ul. Robotnicza –budowa ulicy obejmuje odcinek od ul. Śląskiej do ul. Kwiatowej o długości ok. 318m wraz z chodnikiem po stronie północnej, wjazdami do przylegających posesji, 14 miejscami parkingowymi; budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 300m, budowę kanalizacji teleinformatycznej na odcinku ok. 320m.
Ul. Dobra -budowa ulicy obejmuje odcinek od ul. Dębowej do ul. Olchowej o długości ok. 229m wraz z chodnikiem po stronie północnej, wjazdami do przylegających posesji, oraz odcinka jezdni od ul. Szwedzkiej do ul. Dobrej o długości ok. 65m ; budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 180m, budowę kanalizacji teleinformatycznej na odcinku ok. 230m, budowę linii kablowej oświetleniowej o długości ok. 310m.

Podpisano aneksy na zadaniu „ ZSz nr 4 SP4 – budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych” – podpisano aneksy do umów z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru – termin zakończenia prac 30.05.2015r. W 2015 roku pozostało ułożenie ostatnie warstwy natrysku strukturalnego typu „Poliuretan” .

3. Program Aktywizacji i Integracji w Zamościu.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że w związku ze zmianą od dnia 27.05.2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm./ pojawiła się możliwość podjęcia wspólnych działań z Państwem, z zakresie realizacji programu Aktywizacja i Integracja, mającego na celu wsparcie osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Urząd ustali profil pomocy III/ tj. osób najbardziej oddalonych od rynku pracy/ oraz realizują kontrakt socjalny.

Osoba bezrobotna w ramach powyższego programu objęta zostanie działaniami polegającymi na aktywizacji zawodowej realizowanej w formie prac społecznie użytecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie na osobę oraz integracji społecznej, w formie działań takich jak: grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia w wymiarze 40 godzin miesięcznie na osobę.

Okres trwania powyższego programu przewidziany jest na 2 miesiące, z możliwością przedłużenia o dodatkowo 2 okresy po dwa miesiące.

W związku z powyższym prosimy o sporządzenie planu potrzeb w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych na rok 2015 w ramach programu Aktywizacja i Integracja na terenie Miasta Zamość i przesłanie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w terminie do końca stycznia 2015 r., liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.

Roczne plany potrzeb złożone po upływie powyższego terminu nie będą realizowane.

Plan potrzeb powinien określać:
– rodzaj prac społecznie użytecznych, w wymiarze maksymalnie 40 godzin dla każdej skierowanej osoby bezrobotnej,
– liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
– liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

4. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Zamościu prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta dysponuje 34 miejscami w chwili obecnej wszystkie miejsca są zajęte na pomocy doraźnej przebywa 11-12 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *